Op 1 april 2023 heeft de wijkraad het wijkakkoord voor Het Lage Land, Prinsenland en ‘s Gravenland ingediend bij de gemeente Rotterdam.
Het wijkakkoord van Het Lage Land, Prinsenland en ‘s Gravenland is opgesteld mét bewoners, samenwerkingspartners en gemeente Rotterdam.

3 wijken
3 identiteiten

x verschillende
wijkbewoners

Het wijkakkoord van Het Lage Land, Prinsenland
en ‘s Gravenland is opgesteld mét bewoners,
samenwerkingspartners en gemeente Rotterdam.

Het wijkakkoord van Het Lage Land, Prinsenland en ‘s Gravenland is opgesteld mét bewoners, samenwerkingspartners en gemeente Rotterdam.

Het Lage Land, Prinsenland en 's Gravenland: rustig en groen

De wijk(en) Het Lage Land, Prinsenland en ’s-Gravenland worden over het algemeen door bewoners gezien als groen en ruim opgezet. Veel mensen vinden het wonen er prettig en genieten van het groen dat wijdverspreid aanwezig is in de wijk.

Naast het centraal gelegen Prinsenpark worden door bewoners ook de ’s-Gravenweg, en “boslaantje van Hoofdweg naar Prinsenlaan”, “wandelpad Prinsenlaan richting Kleine Prins”, “groenstrook langs de Ringvaart” en het Lagelandsepad genoemd als groenstroken waar zij graag komen. Deze wandelroutes zorgen er samen met begraafplaats Oud-Kralingen voor dat de poldergeschiedenis nog voelbaar is, waardoor bewoners het gevoel hebben in een mooi en rustig natuurgebied te leven – en dat middenin de stad.

Het wijkraadsgebied Het Lage Land, Prinsenland en ’s-Gravenland kent uiteenlopende kenmerken. Er is saamhorigheid én anonimiteit. Er bestaat solidariteit met elkaar én persoonlijke zelfredzaamheid. Sociale cohesie van bewoners is belangrijk, maar ook het recht om desgewenst prettig in anonimiteit te leven. Te midden van alle verschillen is het vinden van balans in deze wijken belangrijk, waarbij de uiteinden van de schaal net zo veel bestaansrecht hebben als de middenmoot.

3 wijken
5 speerpunten

Door en voor bewoners

Jaaractieplan
2023

DOEL

 1. Verkeersveiligheid:
  Fietspaden in de wijken sluiten op elkaar aan, zijn éénduidig (niet gecombineerd met andere functies) en veilig. Snelheidslimieten en handhaving in de door bewoners gewenste straten, zowel 30 km als 50 km.

 2. Overlast:
  Jeugd en volwassenen kunnen veilig op straat; snelle beschikbaarheid van strenge handhaving op dreiging en geweld.

 3. Inbraak:
  Zichtbare patrouillering en handhaving na signalen van burgers over inbraak (-dreiging).

WAAROM?

Bewoners in de wijken ervaren onveiligheid op straat, in de wijk, in het park en in hun huis.
Fietspaden stoppen midden op parkeervelden, auto’s rijden te snel, een groep jeugdigen zorgt voor emotionele en fysieke onveiligheid – met name voor de overige jeugd-, er wordt regelmatig ingebroken in auto’s en woningen.
Bewoners ervaren onvoldoende daadkrachtig optreden in handhaving en te weinig wijkagenten in de wijken.

ACTIES

 • De wijkraad houdt 1x per jaar een schouw met de verantwoordelijke directies v/d gemeente en bewoners om de knelpunten én de voortgang v/d verkeersveiligheid en de fietsveiligheid te monitoren. In 2023 wordt er prioriteit gegeven aan de ‘s-Gravenweg en de Nancy Zelenbergsingel.

 • De wijkraad stelt in overleg met de gemeente -binnen het kader van A-Z- een fietspadplan op voor een betere doorstroming. 

 • De wijkraad heeft 2 keer per jaar overleg met de directie veilig en de wijkagenten over de veiligheid in de wijk. 

 • De wijkraad stelt met de gemeente een plan van aanpak op voor het vergroten van de meldingsbereidheid en het uitvoeren van een veiligheidscampagne. 

 • De gemeente geeft bekendheid aan maatregelen ten behoeve van inbraakpreventie. 

 • De gemeente en de wijkagent geven bekendheid aan de wijkagent: wie is de wijkagent, wat doet de wijkagent en hoe is de wijkagent te bereiken.

 •  De wijkraad bespreekt met Woonstad de wens om een sociale huismeester te realiseren in de Sterflats en bespreekt de uitkomst hiervan met de gemeente. 

Fijn en duurzaam wonen en bereikbaar voor iedereen
>>Mijn (klein)kinderen willen hier ook kunnen wonen<<

DOEL

 1. Woningaanbod:
  We bouwen in onze wijk voor starters, sociale stijgers en senioren. Bij de verdeling van de bouwprojecten wordt afgestemd op de behoeften van de bewonerspopulatie in de wijk en het behoud van zoveel mogelijk groen en vrij uitzicht.

 2. Mobiliteit:
  Winkelcentra en voorzieningen zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer, zowel tram als bus.

 3. Bereikbaarheid:
  De doorstroming binnen en vanuit de wijk/de wijk in is ook in spitstijd zodanig dat de vertraging door bewoners acceptabel gevonden wordt.

Jaaractieplan
2023

Fijn en duurzaam wonen en bereikbaar voor iedereen
      >>Mijn (klein)kinderen willen hier ook kunnen wonen << 

ACTIES

 • De wijkraad houdt 1x per jaar een schouw met de verantwoordelijke clusters v/d gemeente en bewoners om de knelpunten v/d doorstroming te monitoren. Bij de schouw worden de in het RMA genoemde knelpunten voor de wijken betrokken.
 • Gemeente en wijkraad gaan met elkaar in gesprek over de behoeften aan onderzoek of/waar ruimte is voor bouw tiny houses voor starters & liefhebbers, bevorderen 3e Thuisplusflat en ‘Knarrenhoven’.
 • De wijkraad zet in op inspraak in de afstemming van het nieuw te bouwen aanbod op de behoeften van de bewoners in onze wijken met gezamenlijke inspanning van de ketenpartners.
 • De gemeente maakt met de wijkraad afspraken over de toewijzing v/h budget voor “Aardgasvrij Prinsenland/Het Lage Land” en informeert de wijkraad tussentijds over de voortgang van dit project.
 • De wijkraad en de gemeente gaan met elkaar in gesprek over de parkeerproblematiek van deelscooters en bedenken gezamenlijk een aanpak hiervoor.
 • De wijkraad en gemeente bespreken hoe het openbaar vervoer kan worden verbeterd om winkelcentra en voorzieningen goed bereikbaar te maken voor iedereen en gaan na hoe dat gerealiseerd kan worden.

WAAROM?

Er wordt in de wijken Prinsenland en Het Lage Land nu en in de toekomst veel gebouwd. Van de geplande 20.000 tot 30.000 extra woningen van Alexanderknoop tot Zuidplein komen er tussen 9.000 en 18.000 in onze groene wijken.

Bewoners ervaren echter dat er geen woningen bij zijn die betaalbaar zijn voor starters, of het nu om koop of huur gaat.
Hun (klein-)kinderen kunnen daardoor niet in de wijk blijven wonen.

De centrale punten in de wijk, zoals de winkelcentra en zorgaanbieders, zijn niet goed bereikbaar met openbaar vervoer. Tegelijkertijd slibben veel verkeersknooppunten in de wijk dicht waardoor de doorstroming in het gedrang komt. De wijk vergrijst en de behoefte aan een goed dekkend OV-netwerk wordt steeds groter.

Bewoners ervaren tenslotte een grote parkeerdruk die onevenredig verdeeld is over de wijken.

Jaaractieplan
2023

DOEL

 1. Behoud van het groen
  Gegarandeerd behoud van groene buitenruimte in de wijken, toegankelijk voor iedereen.

  Ontwikkeling en onderhoud van de buitenruimte
  Een goed onderhouden wijk waar alle bewoners zich veilig kunnen bewegen.
  Het Prinsenpark als centraal punt in de wijken, ontwikkeld overeenkomstig de wensen van de bewoners zoals ingediend op Mijnrotterdam.nl.

  Winkelcentra
  Aantrekkelijke, schone en goed onderhouden winkelcentra met een gevarieerd aanbod.

WAAROM?

Bewoners van Het Lage Land, Prinsenland en ‘s-Gravenland hebben voor deze wijken gekozen vanwege de open groene ruimte in de wijken. Deze buitenruimte is een heel belangrijk deel van de identiteit van de wijken.

Door het vele bouwen in de wijken wordt deze open ruimte echter bedreigd. Door de vele bouwplaatsen zijn wegen, stoepen en winkelcentra vaak langdurig slecht bereikbaar. Daardoor komt de mobiliteit in het gedrang.  Na oplevering resteren vaak te smalle trottoirs voor scootmobielen, losliggende tegels en minder groen. Bewoners ervaren dat het winkelaanbod van het Jacob van Campenplein en Het Lage Land eenzijdiger wordt.

Vrijwel zonder uitzondering zien de bewoners van de wijken het Prinsenpark als het hart van de wijk en verlangen zij naar een eenvoudige horecagelegenheid, toilet en meer variatie in het groen.

ACTIES

 • Wijkraad en gemeente stellen actieplan op o.b.v. de opbrengst v/d participatie voor beheer, onderhoud en schoonmaak v/d verschillende winkelcentra. Gemeente onderneemt hierop waar mogelijk actie.
 • De wijkraad overlegt met de gemeente over de (dreigende) leegstand in de winkelcentra.
 • De wijkraad schouwt eens per jaar de winkelcentra met de gemeente en de verantwoordelijke partijen (Vastgoed, Directie Veiligheid, e.a.).
 • De wijkraad stelt een lijst op met door bewoners geliefde groene stroken en zet bij gemeente in op behoud hiervan.
 • De gemeente onderzoekt actief op welke wijze de ganzenoverlast zoveel mogelijk kan worden tegengegaan.
 • De gemeente rondt in 2023 de Agenda Prinsenpark af en kijkt na afloop wat haalbaar is aan uitvoering. Er wordt ondertussen gewerkt aan groen (biodiversiteit) en er wordt onderzoek gedaan naar horeca-mogelijkheden.

DOEL

 1. Jongeren in de wijken hebben inspraak in en invloed op hun eigen leefomgeving.

 2. De jeugd van 12 tot 20 jaar heeft de keuze uit verschillende ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden in de wijken.

 3. Scholen werken samen met inwoners van de wijken aan een prettige wijk voor jongeren.

Jaaractieplan
2023

ACTIES

 • De wijkraad overlegt met SB over materieel en onderhouds- en vervangingscyclus van de speelpleintjes. SB neemt hierin ook de behoeften van de doelgroep mee.
 • In 2023 wordt door de communitymanager in samenwerking met de wijkraad een digitale inventarisatie gedaan naar de actuele en toekomstige behoeften voor het skatepark.
 • De gemeente werkt en denkt mee aan een evenement in het Prinsenpark, voor en door jongeren.
 • De gemeente inventariseert met de wijkraad, relevante partners en de jeugd bij nieuwbouw de behoeften en wensen voor jeugdvoorzieningen -en activiteiten.
 • De wijkraad gaat met de gemeente en overige wijkraden in gesprek over de wijze waarop de inspraak van jongeren in hun leefomgeving kan worden georganiseerd.
 • De wijkraad gaat in overleg met de gemeente, partners, sportverenigingen en scholen in de wijken om gezamenlijk in te zetten op betere uitnutting van de voorzieningen.

WAAROM?

In onze wijken wonen veel jongeren. Zowel zij zelf als de ouderen in de wijk geven aan dat er onvoldoende activiteitenaanbod en ontplooiingsmogelijkheden zijn in de wijken voor de groep van 12 tot 20 jaar. Er zijn wel veel speelplaatsen voor de jongere kinderen, die overigens veelal aan vernieuwing en/of renovatie toe zijn. Voor de jeugd van 12 tot 20 jaar is er echter geen enkele vrijetijdsvoorziening in de wijken aanwezig.

Bewoners willen in deze wijken de beste omgeving bieden voor de ontwikkeling van hun kinderen. Jongeren willen inspraak in en invloed op hun leefomgeving. Burgerschapsvorming begint volgens ons met het erkennen van jongeren als volwaardige burgers.

Jaaractieplan
2023

DOEL

 • Dekkend aanbod levensloopbestendige woningen in de wijken

 • Eerste lijn medische en thuiszorg in of nabij senioren- en starterswoningen

 • Actief en stimulerend aanbod aan activiteiten voor senioren in de wijk.
 •  

WAAROM?

Samen met al die jongeren woont een nog veel grotere groep ouderen in onze wijken.

Ook de ouderen ervaren een ontbrekend activiteitenaanbod en ontplooiings-mogelijkheden in de wijken.

Voor de ouderen zijn er bovendien onvoldoende levensloopbestendige woningen en er is meer behoefte dan aanbod aan (thuis)zorg en sociale activiteiten voor senioren.

Alhoewel het aantal lage inkomens in onze wijken statistisch gezien niet hoger is dan in de rest van Rotterdam, kennen onze wijken zeker wel (verborgen) armoede met als gevolg kwetsbare gezinnen waarvan alle gezinsleden niet volwaardig mee kunnen (blijven) doen.

DOEL

 • De wijkraad stelt samen met MO en de welzijnspartners een generatie overstijgend activiteitenprogramma op.
 • De wijkraad stelt samen met MO en de welzijnspartners een aantrekkelijk aanbod op voor activiteiten voor senioren.
 • De wijkraad stelt met de gemeente en de partners in de wijk programma op: ‘Iedereen doet mee’, gericht op armoedebestrijding. De wijkraad faciliteert en ondersteunt actief.
 • De gemeente voert de aanpak seniorvriendelijke wijken uit. Er is een bestaand netwerk onder regie van de gemeente waar verbinding wordt gelegd met de wijkraad.
 • Bij gebiedsontwikkelingen wordt de wijkraad in het planproces al betrokken en is er aandacht voor levensloopbestendige woningen.